สมัครงานกับเรา
ตำแหน่งที่สมัคร
เงินเดือนที่ต้องการ
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)
ที่อยู่ปัจจุบันพร้อมเบอร์ติดต่อ
ที่อยู่ที่ทำงานพร้อมเบอร์ติดต่อ
เกิดวันที่ อายุ เชื้อชาติ
สัญชาติ จังหวัดที่เกิด
บัตรประชาชนเลขที่ ออกให้ที่
วันที่ออก วันหมดอายุ
บัตรประกันสังคม เลขที่่
สถานภาพ
รายละเอียดครอบครัว

ชื่อสามี/ภรรยา

ชื่อบุตร-ธิดา

ใบอนุญาตขับรถ เลขที่่
ประวัติการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา ปีที่เข้า ปีที่จบ คะแนนเฉลี่ยสะสม วุฒิการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ชื่อสถานที่ทำงาน จากปี ถึงปี ตำแหน่ง

เงินเดือน

สุดท้าย

เหตุผลที่ออกจากงาน
บุคคลที่สามารถรับรองท่านได้ (ไม่ใช่ญาติ)
ชื่อ - สกุล ที่อยู่ปัจจุบัน โทรศััพท์ อาชีพ/สถานที่ทำงาน

กลับขึ้นบน