ประวัติความเป็นมา

จำนวนผู้ชม 2963


ประวัติความเป็นมา

                   นับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6(พ.ศ.2530-2534) ต่อเนื่องถึงฉบับทึ่ 7 (พ.ศ.2535-2539)จังหวัดร้อยเอ็ดได้ถูกจัดเป็นศูนย์กลางความเจริญของตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบกับเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางบก และโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดจึงมีความโดดเด่นที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคนี้อย่างยิ่ง ส่งผลกระทบให้ความต้องการด้านสาธารณสุขของจังหวัดมีศักยภาพสูงขึ้นกว่าเดิม

                   โรงพยาบาลเอกชนที่ได้มาตรฐาน และทันสมัย จึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการช่วยเหลือสังคม และแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการให้บริการด้านการแพทย์ และสาธารณสุข

                   บริษัท โรงพยาบาลร้อยเอ็ด – ธนบุรี จำกัด  เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2540 ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 125 ล้านบาท เป็นการร่วมทุนระหว่างโรงพยาบาลธนบุรีและคณะกลุ่มแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ข้าราชการ พ่อค้า นักธุรกิจ และประชาชนทั่วไปในจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดใกล้เคียง ในชื่อ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี จำกัด ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 166  ถนนปัทมานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสร้างเป็นโรงพยาบาลคุณภาพ ระดับมาตรฐาน 150เตียง และขยายได้ถึง 300 เตียง ในอนาคตอันใกล้ ซึ่งจะเปิดให้การบริการด้านการแพทย์ และสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยังได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากร จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เลขที่ 1455/2538

 
กลับขึ้นบน