ศูนย์ไตเทียม

จำนวนผู้ชม 2459


งานบริการพิเศษสำหรับผู้ป่วยโรคไต

1.  เตรียมความพร้อมด้านสุขภาพผู้ป่วย เพื่อรอการปลูกถ่ายไต ซึ่งมีผู้ป่วยในแผนกไตเทียมโรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี 

2.  รับจัดส่งเลือดไปโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ทุกต้นเดือนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียน รอรับการเปลี่ยนไต

3.  ประเมินคุณภาพ ความเพียงพอของการฟอกเลือดให้กับผู้ป่วยทุก 3 เดือน ( 4 ครั้ง / ปี ) เพื่อปรับแผนการฟอกเลือดให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น เปลี่ยนตัวกรองเลือด ,ปรับระยะเวลาการฟอก ,ปรับความแรงของน้ำยาฟอกเลือด ,ปรับความแรงของปั๊มเลือด

4.  ร่วมกับสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยในการสำรวจข้อมูลผู้ป่วยเพื่อประเมินคุณภาพการฟอกเลือดหรือการฟอกไต

5.  มีแพทย์โรคไตเฉพาะทางเข้าเยี่ยมผู้ป่วยทุกรอบของการฟอกเลือด ผู้ป่วยสามารถตรวจเลือดประจำทุกเดือน และนำผลมาปรึกษาแพทย์เพื่อรับการปรับยาและแผนการรักษาได้มีอายุรแพทย์/แพทย์ประจำโรงพยาบาล 24 ชั่วโมง สำหรับกรณีฉุกเฉิน

6.  ให้บริการ ตรวจเลือด เอกซ์เรย์ด้วยระบบ Digital ภายในโรงพยาบาล กรณีผู้ป่วยและญาติต้องการความสะดวกในการให้บริการ

กลับขึ้นบน