ตรวจสุขภาพไปต่างประเทศ

จำนวนผู้ชม 3613


ท่านที่ประสงค์จะตรวจสุขภาพไปต่างประเทศแจ้งความจำนงต่อเจ้าหน้าที่แผนกประชาสัมพันธ์ โดยยื่นหลักฐานดังนี้


             -  บัตรประจำตัวประชาชน
             -  หนังสือเดินทาง
             -  รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
โดยเซ็นสำเนาถูกต้องที่สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาพาสปอร์ต และเขียนชื่อหลังรูปถ่ายทั้ง 3 แผ่น 

 

ตรวจวัดระดับสายตา การมองเห็น (VA) ตรวจ Check ตาบอดสี   กรมการจัดหางานกำหนดดังรายการต่อไปนี้

             1.  ตรวจวัดระดับสายตา การมองเห็น (VA) ตรวจ Check ตาบอดสี 
             2.  X-Ray ทรวงอก
             3.  Complete blood count (CBC)
             4.  Urine Analysis (UA)
             5.  Stool examination for parasites
             6.  Serological test for Syphilis (VDRL)
             7.  Serological test for Anti-HIV (HIV)
             8.  Hepatitis B. Surface antigen test (HBSAg)
             9.  Hepatitis c
             10.  Urine pregnancy สำหรับผู้หญิงเท่านั้น
             11.  Blood for malaria
             12.  ถ้ากรณีตรวจไปเกาหลีให้เพิ่ม Blood group และ SGOT,SGPT
             13.  กรณีไปมาเลเซียให้ตรวจสภาพสารเสพติดเพิ่มเติม (Morphine,Amphetamine,กัญชา)


-  ประเทศที่ไม่สามารถตรวจไปทำงานได้ มี 3 ประเทศ คือ ไต้หวัน , ซาอุดิอาระเบีย , อิสราเอล ให้ตรวจในสถานที่กรมการจัดหางานระบุไว้เท่านั้น
-  ระยะเวลาในการตรวจประมาณ 3-4 ชม.

กลับขึ้นบน