ที่ปรึกษา

จำนวนผู้ชม 10556


ที่

ราชื่อแพทย์ที่ปรึกษา

เลขที่ใบประกอบโรคศิลป์

1

น.พ.ศิโรตม์     สินธุนันท์สกุล

9745

2

น.พ.กฤษดา     มโนรัตน์

11647

3

น.พ.สัญญพงศ์  วงษ์สัจจา

11007

4

น.พ.พิรุณ     ว่องไวทยกรกุล

11487

5

น.พ.สมเกียรติ  วิเชษฐะพงษ์

12726

6

น.พ.ณรงค์    ทองหาญ

14019

7

น.พ.พีรพงษ์    วิสูตรานุกูล

16126

8

น.พ.กิตติโชติ   หิรัญมิตรนาคร

11405

9

น.พ.อภิชัย     ทิมเรืองเวช

11556

10

น.พ.สาธิต     ขนันไทย

14910

11

น.พ.ศาสตรี     จิรายศ

15477

12

น.พ.วิบูลย์     เตชะโกศล

18408

13

นพ.ธนากร     จิราชวาลา

15582

14

น.พ.ชูชัย     ภูมิสุริยกานต์

18188

15

น.พ.ฉันทิชย์   พูลลาภ

22250

16

น.พ.ธำรงค์    จงรุ่งเรือง

21956

17

น.พ.ธนากร     คลังแสง

20803

18

น.พ.ชินวัฒน์    ศรีใส

21352

19

น.พ.ปิยะบุตร    เถาว์ทิพย์

18018

20

น.พ.ชิดเขต     โตเหมือน

18437

21

พ.ญ.ลักษมณ    ประเดิม

13694

22

น.พ.มนัสวี     อัตถากร

23352

23

พ.ญ.ลัคนา     จันทร์แรม

22613

24

น.พ.ทรงพล     ไชยแสง

24795

25

พ.ญ.จิตเกษม     เวชกามา

24782

26

น.พ.ธานินทร์     หอมปลื้ม

9162

27

น.พ.พงษ์พฤกษ์    บุญวิเศษ

23783

28

พ.ญ.เจตนา     เจริญราษฏร์

23546

29

น.พ.ไพบูลย์   เพ็ญสุวรรณ

16256

30

น.พ.พิเชษฐ์    อมรพิกุลทอง

35698

31

นพ.อัศราวุธ  ใจหาญ

42755

32

นพ.ณรงค์ชัย  สังซา

30637

33

พญ.โอเปิ้ล   สัจจะวานิช

31460

34

นพ.ยุทธพงษ์  ชำนาญเอื้อ

33008

35

พญ.วิภาดา  แสงทอง

34676

36

พญ.นิภาพร  โพธิ์ศรี

32423

37

พญ.สุภัทรา  กรไกล

32498

38

นพ.ไพฑูรย์  วงษาไฮ

31764

39

นพ.ชัยรัตน์  เสรีรัตน์

28720

40

นพ.เอก  พัฒนาธเนศ

 

41

พญ.จงรักษ์  รัตนโภคาสถิต

 

42

พญ.อนัญญา  สมสะอาด

 

43

นพ.ศุภกร  สมสะอาด

 

44

พญ.ปรียาภรณ์  พูนวศิน

 

กลับขึ้นบน