ห้องเดี่ยวพิเศษ VIP

จำนวนผู้ชม 13747


หมายเหตุ     ค่าอาหารห้องรอคลอด,ห้องรอคลอด (VIP) คิดตามปริมาณที่สั่ง

                  ค่าอาหารห้อง ICU , ICU(VIP) คิดเพิ่มตามเคสที่ปริมาณที่สั่ง

                   ผู้ป่วย Observe ตั้งแต่ 6 ชั่วโมงขึ้นไปคิดค่าห้องเป็น 1 วัน

                   ผู้ป่วย Admit ตั้งแต่ 6 ชั่วโมงขึ้นไปคิดค่าห้องเป็น 1 วัน ถ้าไม่ถึง 6 ชั่วโมง Observeกลับขึ้นบน