ห้องพักผู้ป่วยเด็ก

จำนวนผู้ชม 3271


หมายเหตุ     ค่าอาหารห้องรอคลอด,ห้องรอคลอด (VIP) คิดตามปริมาณที่สั่ง

                   ผู้ป่วย Observe ตั้งแต่ 6 ชั่วโมงขึ้นไปคิดค่าห้องเป็น 1 วัน

                   ผู้ป่วย Admit ตั้งแต่ 6 ชั่วโมงขึ้นไปคิดค่าห้องเป็น 1 วัน ถ้าไม่ถึง 6 ชั่วโมง Observe
กลับขึ้นบน